Formulare europene

Formular E109

Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate și actualizarea listelor

Acest formular se adresează mebrilor familiei lucrătorului salariat sau independent care își au reședința pe teritoriul altui stat membru EU.

Formularul E 109 este întocmit pentru a permite membrilor familiei lucrătorului care nu îşi au reşedinţa împreună cu acesta să beneficieze de prestaţiile în natură de boală şi maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia din locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Persoanele care solicită formularul E 109 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere, pentru membrii de familie;
b) dovadă că membrii de familie au reşedinţa în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European decât statul de reşedinţă al lucrătorului sau statul competent;
c) dovada calităţii de asigurat a lucrătorului.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată.