Formulare europene

Formular E106

Atestat privind dreptul la prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care își au reședința într-un alt stat decât statul competent

Acest formular se adresează lucrătorilor salariați sau independenți, precum și mebrilor familiilor lor care își au reședința pe teritoriul altui stat membru EU. Pentru eliberarea acestui formular este necesar să fie aplicabilă legislația Română în conformitate cu art. 13 și art. 14 din Regulamentul European 1408/1971 cu modificările și completările ulterioare.

Formularul E 106 se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a permite lucrătorului şi membrilor familiei sale care îşi au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Formularul E 106 se aplică şi studenţilor şi membrilor familiilor acestora, dacă este necesar, precum şi membrilor familiei şomerului.

Persoanele care solicită formularul E 106 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere;
b) dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European decât statul competent; pentru persoanele care nu pot face dovada reşedinţei anterior plecării, se pot lua în considerare contractul de muncă, documentul de detaşare, ordinul emis de ministru sau orice document care face dovada şederii obişnuite pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
c) dovada că urmează o formă de învăţământ în statul de reşedinţă, în cazul studentului;
d) formularul E 101 şi/sau formularul E 102, în cazul lucrătorului detaşat, prevăzut la art. 14 paragraful 1 lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 (salariat) sau la art. 14 bis paragraful 1 lit. a) din acelaşi regulament (lucrător independent), precum şi în caz de pluriactivitate şi în caz de detaşare excepţională potrivit art. 17 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71;
e) dovada că persoana respectivă nu este asigurată potrivit legislaţiei statului de reşedinţă.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată.